Groep 6/7
Linda Geugies, Alie Kuipers, Silke Kregel, Lisette Snel

Welkom op de pagina van groep 7!
 
In het volgende stuk kunt u lezen wie we zijn, hoe we werken en wat we zoal doen in dit schooljaar.
Veel leesplezier toegewenst!
 
Onze juffen!
Juf Linda is er op maandag t/m woensdag en vrijdag. Juf Yasmin geeft op donderdag les.
 
Groepjes
In onze klas proberen we zoveel mogelijk in groepjes te werken. De kinderen zitten in groepjes van ongeveer vier kinderen bij elkaar. De samenstelling van deze groepjes wisselt rond iedere vakantie. Het belang van het werken in groepjes is dat de kinderen samenwerken, elkaar helpen en vooral leren met én van elkaar.
 
De manier van werken in de klas
Op maandag beginnen we wekelijks met een kort weekendgesprek. Op maandag wordt de nieuwe dag- en weektaak besproken. De dagtaken moeten dagelijks worden afgemaakt. De weektaken worden op het eigen taakformulier gepland.
We starten de dag meestal met rekenen en spelling. Vervolgens wordt er gewerkt met Alles-in-1 of Alles-apart. Na de instructie kunnen de kinderen aan het werk. De leerkracht geeft extra hulp aan leerlingen wanneer dat nodig is. Tussen het werken door lopen we een of meerdere hulprondes door de groep. De kinderen kunnen met een blokje aangeven of ze een vraag hebben voor de leerkracht (een rode stip met ?) of een vraag voor iemand uit het groepje (een groene stip met ?). Als de stip op rood staat wil het kind niet gestoord worden. Staat het blokje op een groene stip, dan wil deze leerling andere leerlingen uit het groepje, indien nodig, helpen. Na de pauze gaan we dagelijks een kwartiertje bieblezen en wordt er daarna verder gewerkt aan de dag- en of weektaken.
 
Een keer per week is er een klassenvergadering; hierin geven leerkracht en leerlingen hun mening omtrent de (werk)sfeer in de groep. Voor een prettig klimaat zijn we SAMEN verantwoordelijk. Ook de groeps- en schoolregels dragen hiertoe bij. Elke klas levert een afgevaardigde voor de Kinderraad. Deze vergadert periodiek en bespreekt de ingebrachte punten/wensen van iedere klas. De voorzitter wordt geleverd uit groep 8, de secretaris uit groep 7. Een leerkracht van de school begeleidt de Kinderraad.
 
http://www.2obsdewoert.nl/images/upload/images/groep7_1.jpg Methodes
We werken op school met de geïntegreerde methode ‘Alles-in-1’.
Veel vakgebieden, waaronder taal (spreken, luisteren, woordenschat, zinsbouw), begrijpend lezen, wereldoriëntatie, Engels, muziek, tekenen, beeldende vorming, techniek, drama en sociaal-emotionele ontwikkeling worden als een eenheid aangeboden in projectvorm!
De projecten omvatten alle kerndoelen, behalve voor de vakgebieden rekenen, schrijven en lichamelijke opvoeding.
Naast de 5 projecten wordt er gewerkt met “Alles-apart’’. Er wordt in kleine wekelijkse thema’s o.a. gewerkt aan begrijpend lezen, werkwoordspelling, grammatica en Engels.
 
Werken op maat
Tijdens de projecten wordt er gewerkt met het DEF boek.  Kinderen die meer lesstof aankunnen mogen ook werken aan de verdiepings-/verrijkingsstof in een volgend niveau. Er bestaat tevens de mogelijkheid het thema te volgen op een lager niveau. De lesstof kan voor elke leerling dus op maat worden aangeboden!
 
De 5 projecten
Dit schooljaar komen in groep 7 de volgende projecten aan de orde:
 
1e project: natuur (Mensen)
2e project: cultuur (Kunst)
3e project: techniek (Vervoer )
4e project: aardrijkskunde (Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen)
5e project: geschiedenis (de Gouden Eeuw)
 
Zoals altijd wordt niet alleen met prachtige projectboeken gewerkt, maar ook met liederen, dans, drama, handvaardigheid, tekenen, schilderen, Engels, computeropdrachten, doe-opdrachten, onderzoeken en eigen werkstukken.
In de doe-opdrachten spelen de sociaal-emotionele ontwikkeling en het jezelf leren kennen via spelen en interactieve activiteiten een belangrijke rol.
 
  
Gastlessen
Bij ieder project wordt iemand uitgenodigd om een gastles te geven of maken we zelf een uitstapje! Dit is bijvoorbeeld een bezoekje aan musea, een bedrijf of instelling.
 
Periodesluiting
Ook dit schooljaar verzorgen wij een kleine periodesluiting voor de andere klassen en onze ouders/opa’s en oma’s. Het gaat over het thema waar we mee bezig zijn.
 
Rekenen
In de groepen 4 t/m 8 werken we met Snappet., tabletonderwijs. Net als bij alles-in-1, kunnen de leerlingen op hun tablet op een eigen rekenniveau werken. De leerstof is ingedeeld in ‘sterretjesniveaus’. In groep 7 oefenen we verder met onder andere bewerkingen, handig rekenen, de rekenmachine, grote getallen, cijferen, meten, tijd, geld, verhoudingen, grafieken, breuken en kommagetallen. Nieuw is het onderdeel procenten.
 
 
Schrijven
Middels de schrijfmethode ‘Pennenstreken’ wordt er nog 1x per week aan het methodisch schrijven gewerkt. Ook is er extra aandacht voor het creatief schrijven. Het aanleren van blokletters (in groep 7) is een populair onderdeel bij veel kinderen.
 
Lichamelijke opvoeding
Op maandagmiddag en donderdagmiddag gaan we om 13.00 uur gymmen in sporthal ‘De Goorn’.
Bij mooi weer gymmen we buiten op het sportveldje naast de school. De kinderen dienen geschikt gymschoeisel en sportkleding te dragen.
 
Schoolkamp
Van 22 t/m 24 mei 2019 gaan we met 7 drie dagen op schoolkamp naar ‘De Klonie’ te Ellertshaar. We vertrekken op woensdagochtend op de fiets vanaf school. We zijn drie dagen zoveel mogelijk actief bezig in de buitenlucht. En natuurlijk wordt er gezellig samen gegeten, in het bos gespeeld, bij mooi weer gezwommen en heel veel gelachen!!!
De Bonte Avond op donderdag komt dan ook altijd weer veel te vroeg.
Op vrijdag fietsen we met elkaar weer terug naar Oosterhesselen, waarna het weekend begint.
 
Bijzondere activiteiten
Verder zijn er ieder schooljaar diverse andere activiteiten. Zo volgen er bijvoorbeeld op sportief gebied verschillende sportclinics in sporthal de Goorn en is er een meester- en juffendag.
Ook wordt er ieder schooljaar extra aandacht geschonken aan onderwerpen als vuurwerk, drugs, pesten en groepsgedrag. Een gastdocent of wijkagent komt hierover voorlichting geven.
 
Nieuwsbrief
Eens in de 3 weken verschijnt de digitale nieuwsbrief, waarin berichten over allerlei onderwerpen en bijzondere activiteiten van alle groepen zijn te lezen.
 
SchoolApp
Dit is een app, waarmee de leerkrachten ouders kunnen bereiken met tekst en beelden (afgeschermd!). Ouders kunnen deze tekst en/of beelden bekijken via telefoon, tablet en/of computer.
Informatie van de leerkracht kan zijn: een foto met uitleg van een uitje of belevenis in de klas, een vraag om
hulp of bijvoorbeeld een aankondiging van een aanstaande gebeurtenis. Maar ook kunnen ouders gevraagd worden om een
leerling uit een bepaalde groep thuis te houden, omdat er geen vervanging is.