Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Tussen- en eindopbrengsten worden op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd. We gebruiken hiervoor systemen, die ons inzicht geven in de ontwikkelingen van leerlingen, groepen en scholen. N.a.v. de gegevens gaan we met elkaar in gesprek om de juiste stappen te zetten. 
Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast.
 
Afgelopen jaren zijn de opbrengsten van groep 8 vastgesteld aan de hand van de resultaten op de landelijke Eindtoets Basisonderwijs. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de adaptieve eindtoets ‘Route 8’ afgenomen. De Eindtoets is wettelijk verplicht voor leerlingen van groep 8. Deze eindtoets wordt jaarlijks afgenomen tussen 15 april en 15 mei. In mei 2020 heeft de afname van de toets i.v.m. de Coronamaatregelen en bijbehorende scholensluiting niet plaats gevonden.
 
 
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Route 8  voldoende  voldoende  voldoende  n.v.t. (i.v.m. Covid-19)

De gemiddelde groepsscore ligt alle schooljaren boven de door de inspectie gestelde ondergrens. Onze totaalopbrengsten gerekend over drie schooljaren worden door de inspectie als voldoende beoordeeld.
 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal er beoordeling plaatsvinden aan de hand van behaalde referentieniveaus. Hierbij wordt gekeken naar 3 schooljaren, waarbij rekening wordt gehouden met de zgn. schoolweging. Gerekend over de afgelopen 3 schooljaren heeft 99.0 % van de leerlingen niveau 1F behaald. De school behaalt hiermee ruim de vastgestelde signaleringswaarde van 85 %. Gerekend over dezelfde periode behaalt 77.1 % van de leerlingen niveau 1S/2F. De school behaalt hiermee de vastgestelde signaleringswaarde van 50.6 %.
 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium 4 1 3
HAVO/VWO 1 4 3
HAVO 4 1 4
VMBO TL/HAVO - 9 2
VMBO TL   -  
VMBO Kader/TL 5 4 2
VMBO Kader - -  
VMBO Kader met LWOO - -  
VMBO Basis/Kader - - 5
VMBO Basis - - 5
VMBO Basis met LWOO - 1  
Parktijkonderwijs - -  
       
Totaal aantal leerlingen 14 20 24