Groep 5/6
Rianne Velting

 
Groepsinformatie
• Leerkrachten • Op maandag en dinsdag en donderdag en vrijdag: Rianne Velting • Op woensdag : Yasmin Tieck • Op maandag-/dinsdag- en vrijdagochtend: Hellen Schevers (onderwijsassistent) • Nieuwsbrief en app • Eén keer in de drie weken komt er een nieuwsbrief. Hier staat informatie op over de school en wat de kinderen zoal in de groep doen. Hier komen geen foto’s meer op i.v.m. de wet op de privacy. • De app is belangrijk voor laatste nieuwtjes. Houd deze in de gaten! • Onze manier van werken in de groep • We beginnen de dag met een gesprek en daarna gaan we aan het werk met verschillende vakken. • De kinderen hebben een blokje op hun tafel om rustig te kunnen werken/ hulp te vragen/ hulp te bieden. • De taken zien de kinderen op het bord en op hun weektaak. • We hebben één keer in de week een vergadering waarin kinderen hun complimenten/klachten en • voorstellen kunnen inbrengen. Er is een voorzitter en een secretaris. • Er is één afgevaardigde voor iedere groep in de kinderraad en hij/zij brengt punten in • van de groep. • Groepjes • We werken zoveel mogelijk in groepjes. • De samenstelling wisselt rond elke vakantie in overleg met de kinderen. • In groepjes kunnen we samenwerken en elkaar helpen. • Rekenen • Voor rekenen werken we met de nieuwste versie van Pluspunt op ons chromebook. • Opgave 0 is automatiseren/opgave 1 is instructie/ opgave 2 is de verwerking en opgave 3 • is de verlengde instructie. • Getallen tot 1000/10000, Meten/ Tijd/ Geld, hoofdrekenen, cijferen, meetkunde, verhoudingen, • kommagetallen, tafels komen aan bod. • Het is belangrijk de tafels goed bij te houden. • Spelling • Op maandag schrijven we de weekwoorden in het schrift. • Hierna krijgen ze het blad met weekwoorden (voor een maand) mee naar huis. • De data van het dictee staat eronder. • Vervolgens werken we met lessen en flitslessen op ons chromebook. We leren spellingsregels aan. • Aan het eind van de week krijgen de kinderen een dictee die ze maken in hun schrift. • Alles apart • In alles apart zijn we bezig met: • Begrijpend lezen • Werkwoorden • Woorden en zinnen • Woordenschat ,af en toe in coöperatieve samenwerkingsvorm. D.w.z. o Spelenderwijs woorden aanleren. Woorden en plaatjes bij elkaar zoeken. • Schrijven • Verkeer • Beeldende vorming (tekenen, knutselen,drama) • Circuit lezen (lezen op eigen niveau in groepjes) • Alles in 1 • Werken met thema’s • Film en woordenschat • Info en extra info over het thema • Verhaal/gedicht (begrijpend lezen over het thema) • Muziek/drama • Tipkaarten; onderzoeksgericht werken • Interesse gericht werken • Ook proberen wij erop uit te gaan en sprekers in de groep te krijgen. • Wij werken dit schooljaar met de volgende thema’s: • Planten/Middeleeuwen/Milieu en kringloop/Kleding en sport/Europa. • Sporten • We sporten op de maandagmiddag en donderdagochtend. • We hebben afwisselend een toestelles en een spelles. • Er is een sportcommissie. Deze zorgt voor clinics tijdens de gymlessen. • Periodesluiting • Deze is één keer per jaar en is voor de andere groepen, ouders en grootouders. • Schoolreis • Dit jaar gaan we naar de Apenheul in Apeldoorn. • HVO/GVO • Hiervoor kon men de kinderen in het vorige schooljaar opgeven. • Het gaat hier om Humanistische Vorming en Godsdienst. • Tips voor lezen • Samenleesboeken ; twee niveaus in 1 boek. U kunt omstebeurten met uw kind lezen. • Toneelleesboeken; het kind kan een rol/ twee rollen lezen en u ook. Het is leuk om te lezen en de leesbeurten zijn kort.