Groep 8
Yasmin Tieck, Henk Wielens

 
Groepsinfo
Welkom op de site van groep 8  

In het volgende stuk kunt u lezen wie we zijn, hoe we werken en wat we zoal doen in dit schooljaar.
Veel leesplezier toegewenst!  

Onze groep!
Groep 8 bestaat uit 19 leerlingen: 11 meisjes en 8 jongens. Yuf Yasmin is er op maandag en dinsdag, meester Henk geeft les op woensdag, donderdag en vrijdag. We gaan er ook dit jaar een leerzaam, gezellig jaar van maken en dat gaat vast en zeker lukken!   

Groepjes
In onze klas proberen we zoveel mogelijk in groepjes te werken. De kinderen zitten in groepjes van drie of vier kinderen bij elkaar. De samenstelling van deze groepjes wisselt regelmatig. Het belang van het werken in groepjes is dat de kinderen samenwerken, elkaar helpen en vooral leren met en van elkaar.  

De manier van werken in de klas
Op maandag beginnen we wekelijks met een kort weekendgesprekje. Op maandag wordt het nieuwe dag- en weektaakformulier besproken. De dagtaken moeten dagelijks worden afgemaakt. De weektaken worden op het eigen taakformulier gepland. We starten de dag meestal met rekenen. Vervolgens wordt er gewerkt met Alles-in-1 of Alles-apart. Na de instructie kunnen de kinderen aan het werk. De leerkracht geeft extra hulp aan leerlingen wanneer dat nodig is. Tussen het werken door lopen we een of meerdere hulprondes door de groep. De kinderen kunnen met een blokje aangeven of ze een vraag hebben voor de leerkracht (een rode stip met ?) of een vraag voor iemand uit het groepje (een groene stip met ?). Als de stip op rood staat wil het kind niet gestoord worden. Staat het blokje op een groene stip, dan wil deze leerling andere leerlingen uit het groepje, indien nodig, helpen. Na de pauze gaan we dagelijks een kwartiertje bieb-lezen en wordt er daarna verder gewerkt aan de dag- en of weektaken.  
Een keer per week is er een klasse!vergadering; hierin geven leerkracht en leerlingen hun mening omtrent de (werk)sfeer in de groep. Voor een prettig klimaat zijn we SAMEN verantwoordelijk. Ook de groeps- en schoolregels dragen hiertoe bij.
Elke klas levert een afgevaardigde voor de Kinderraad. Deze vergadert periodiek en bespreekt de ingebrachte punten/wensen van iedere klas. De voorzitter wordt geleverd uit groep 8, de secretaris uit groep 7. Een leerkracht van de school begeleidt de Kinderraad.    

Methodes
We werken op school met de geïntegreerde methode ‘Alles-in-1’. Veel vakgebieden, waaronder taal (spreken, luisteren, woordenschat, zinsbouw), spelling (woordbouw, grammatica, zinsontleding), begrijpend lezen, wereldoriëntatie, Engels, muziek, tekenen, beeldende vorming, techniek, drama en sociaal-emotionele ontwikkeling worden als een eenheid aangeboden in projectvorm! De projecten omvatten alle kerndoelen, behalve voor de vakgebieden rekenen, schrijven en lichamelijke opvoeding. Naast de 5 projecten wordt er gewerkt met “Alles-Apart.
Er wordt in kleine wekelijkse thema’s o.a. gewerkt aan begrijpend lezen, (werkwoord)spelling, grammatica en Engels.  

Werken op maat
Tijdens de projecten wordt er gewerkt met het DEF boek.  Kinderen die meer lesstof aankunnen mogen ook werken aan de verdiepings-/verrijkingsstof in een volgend niveau. Er bestaat tevens de mogelijkheid het thema te volgen op een lager niveau. De lesstof kan voor elke leerling dus op maat worden aangeboden!  

De 5 projecten
Dit schooljaar komen in groep 8 de volgende projecten aan de orde:  
1e project: Europa (aardrijkskunde)
2e project: Kleding en sport  (cultuur)
3e project: Middeleeuwen (geschiedenis)
4e project: Milieu en kringloop (natuur)
5e project: Planten (natuur)  
Zoals altijd wordt niet alleen met prachtige projectboeken gewerkt, maar ook met liedjes, dans, drama, handvaardigheid, tekenen, schilderen, Engels, computeropdrachten, doe-opdrachten, onderzoeken en eigen werkstukken. In de doe-opdrachten spelen de sociaal-emotionele ontwikkeling en het jezelf leren kennen via spelen en interactieve activiteiten een belangrijke rol.  

Gastlessen
Bij ieder project wordt iemand uitgenodigd om een gastles te geven of maken we zelf een uitstapje! Dit is bijvoorbeeld een bezoekje aan musea, bedrijf of instelling.  

Periodesluiting
Ook dit schooljaar verzorgen wij een kleine periodesluiting voor de andere klassen en onze ouders/opa’s en oma’s. Het gaat over het thema waar we mee bezig zijn.  

Rekenen
We zijn enkele jaren geleden gestart met Snappet, tabletonderwijs. Net als bij Alles-in-1, kunnen de leerlingen op hun tablet op een eigen rekenniveau werken. In groep 8 oefenen we verder met bewerkingen, handig rekenen, de rekenmachine, grote getallen, cijferen, meten, tijd, geld, verhoudingen, procenten, grafieken, breuken en kommagetallen. Het onderwijs is op dit punt, ook op onze school, volop in ontwikkeling.  

Schrijven
Middels de schrijfmethode ‘Pennenstreken’ wordt er nog 1x per week aan het methodisch schrijven gewerkt. Ook is er extra aandacht voor het creatief schrijven.  

Lichamelijke opvoeding
Op dinsdagmorgen en donderdagmiddag gaan we een uur gymmen in sporthal ‘De Goorn’.
Op dinsdag van 11.00-12.00 uur staat er een toestelles gepland in het kleine gedeelte van de gymzaal.
Op donderdag is er van 14.15 – 15.15 uur tijd voor spelactiviteiten, zoals slagbal, volleybal, trefbal, maar ook andere leuke spelvormen in meerdere groepen. Een conditiecircuit kan ook een onderdeel van deze gymles zijn. Bij mooi weer gymmen we buiten op het sport- of beachveldje naast de school. De kinderen dienen geschikt gymschoeisel en sportkleding te dragen!  

Schoolkamp groep 8 V
an dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei 2019 gaan we vier dagen op schoolkamp naar kampeerboerderij ‘De Postduif’ in Nes op Ameland! We vertrekken op dinsdagochtend vanaf school. We gaan deze dagen o.a. naar het Natuurmuseum, we maken een Wad-excursie, we fietsen naar Hollum waar we de vuurtoren en het reddingsbootmuseum bezoeken en we genieten uiteraard regelmatig aan het strand. Op donderdagavond is de Bonte Avond. Vrijdagochtend ruimen we samen op, gaan de kinderen nog even Nes in om een souvenir te kopen en daarna nemen we de boot terug naar Holwerd, waar ouders ons weer met auto’s ophalen om vermoeid en voldaan weer terug te keren naar Oosterhesselen.  

Bijzondere activiteiten
Verder zijn er ieder schooljaar diverse andere activiteiten. Zo volgen er bijvoorbeeld op sportief gebied verschillende sporttoernooitjes in sporthal de Goorn en is er een meester- en juffendag op vrijdag 26 april. Ook wordt er ieder schooljaar extra aandacht geschonken aan onderwerpen als vuurwerk, drugs, pesten en groepsgedrag. Een gastdocent of wijkagent komt hierover voorlichting geven.  

Nieuwsbrief
Om de drie weken verschijnt de digitale nieuwsbrief, waarin berichten over allerlei onderwerpen en bijzondere activiteiten van alle groepen zijn te lezen.  

SchoolApp
Dit is een app, waarmee de leerkrachten ouders kunnen bereiken met tekst en beelden (afgeschermd!). Ouders kunnen deze tekst/en of beelden bekijken via de telefoon, tablet en/of computer. Informatie van de leerkracht kan verschillend zijn: een foto met uitleg van een uitje of belevenis in de klas, een vraag om hulp of een aankondiging van een aanstaande gebeurtenis. Maar ook kunnen ouders gevraagd worden om een leerling uit een bepaalde groep thuis te houden, omdat er geen vervanging is.  

Huiswerk
Om de kinderen voor te bereiden op huiswerk en plannen op het VO, krijgen de kinderen in groep 8 huiswerk en een agenda. Het gaat om Engels, Oefenen met Zinsontleding (OMZ), Puzzelen met Werkwoorden en Grafieken/ Tabellen. Een mooie aanvulling op het schoolprogramma, geen grote inbreuk op de vrije tijd van de kinderen en toch handig om mee te oefenen. Probeer met uw kind een vast moment af te spreken om huiswerk te maken. Regelmaat voorkomt vergeten. Met de agenda wordt vooraf gepland wat, wanneer af moet zijn en meegenomen naar school moet worden. De kinderen kunnen de leerkracht altijd tijdig om hulp vragen.

Schooladvies en inschrijving VO
Tijdens een eerste gespreksronde in oktober wordt een pre-advies gegeven. Het pre-advies wordt opgesteld in overleg met de IB-er en de directeur. Op deze manier kunnen kinderen met ouders gerichter de open dagen van het VO bezoeken. Na de laatste ronde van het leerlingvolgsysteem in februari wordt er een definitief advies opgesteld. Deze wordt doorgenomen in het ouder-/kindgesprek in februari/maart, waarin tevens de schoolkeuze besproken wordt. Aanmelding voor het VO loopt via de basisschool. Aan het eind van het gesprek ontvangt u een inschrijvingsformulier, die na ingevuld te zijn, door school wordt opgestuurd. Ieder kind dient aan het einde van groep 8 een eindtoets te maken. Onze school heeft gekozen om deel te nemen aan het normeringsonderzoek van de eindtoets ROUTE 8.
ROUTE 8 is een, door het ministerie van Onderwijs goedgekeurde eindtoets voor leerlingen in groep 8. De eindtoets wordt over 2 dagdelen afgenomen in april. De toets wordt via het internet gemaakt. De afname duurt ca. 2 klokuren per dagdeel. De toets is een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag automatisch wordt aangepast tijdens de toets. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en andersom. De uitslag van deze toets krijgt ieder kind in een persoonlijke enveloppe mee naar huis. De uitslag kan in bepaalde gevallen leiden tot een hernieuwde overweging van het eindadvies.  

Musical
Al voor schoolkamp wordt begonnen met het instuderen van de afscheidsmusical. De laatste dinsdag van het schooljaar wordt deze opgevoerd aan ouders en bekenden. Daarvoor is er al een try-out en een generale repetitie geweest voor de andere kinderen.   Afscheidsavond De kinderen van groep 8 hebben in de laatste week van het schooljaar een gezellige afscheidsavond op donderdagavond. Na de meivakantie wordt een commissie samengesteld bestaande uit een aantal ouders en kinderen. Samen bedenken ze een geschikt programma. De bedoeling is dat kinderen en ouders mede middels een eindfeestje terug kunnen kijken op een fijne basisschooltijd!