MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)


Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en meebeslist over schoolzaken.
Dit betreft onder andere de kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
Ook telt de mening van ouders middels de MR mee.  

De MR vergadert zes keer per jaar, bijvoorbeeld over:

·    de vaststelling van de ouderbijdrage

·    nieuwbouw of belangrijke verbouwingen

·    de veiligheid in en rond de school

·    veranderingen in de schoolorganisatie

Bij elke vergadering is een directeur aanwezig om de MR te voorzien van de noodzakelijke informatie en om toelichting te geven op beleidsstukken.

Waarover gaat de Medezeggenschapsraad?

In de wet ‘Medezeggenschap op scholen’ staat precies aangegeven over welke zaken de MR advies mag geven en/of moet instemmen. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. De MR zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen door de notulen op het mededelingenbord te publiceren. Zo kunnen ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt.

Hoe komen we in contact?

Om onze taak goed te kunnen uitvoeren, willen we graag op de hoogte blijven van wat er speelt op en rondom onze scholen.
We willen daarom toegankelijk zijn voor ouders en werknemers.
Uiteraard kunt u ons aanspreken op het schoolplein of via de mail benaderen: rvelting@obsdewoert.nl
In onze MR zitten vanuit het team juf Rianne, juf Marieke en juf Bianca. Vanuit de ouders nemen Janine Hoving (voorzitter), Rianne van Rossum en Aniek Brinks zitting in de MR.