ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)


 

De school heeft een activiteitencommissie (hierna: AC) waarin ouders van de school zitting hebben. De AC biedt ondersteuning aan het schoolteam bij het organiseren van vieringen, festiviteiten en activiteiten die de leerlingen betreffen. De AC bestaat uit acht ouders (meestal uit elke groep één) en een teamlid.

De voorzittersfunctie wordt vervuld door een leerkracht van de school. Hij/zij verwoordt de hulpvraag van het team. De activiteitencommissie functioneert onder eindverantwoordelijkheid van de directie.  

Indien er een vacature is in de AC, wordt via de nieuwsbrief een oproep gedaan voor opgave. Elke ouder van de school kan zich opgeven voor de AC.


Procedure werving en benoeming
Bij opgave van meerdere ouders wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling over de groepen. Loting, uitgevoerd door de locatiecoördinator, bepaalt wie plaatsneemt in de AC.
Van alle ouders die zich voor de AC hebben opgegeven, noteren wij de namen. Ouders die niet zijn ingeloot, kunnen op een reservelijst worden geplaatst.

Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature, worden deze ouders bij voorrang gevraagd. Bij meerdere namen op de reservelijst organiseert de locatiecoördinator in het bijzijn van de betreffende ouders een nieuwe loting. In dit geval geldt de zittingsduur voor de nog resterende periode van de ouder die vertrokken is.
Uit elk gezin kan slechts één ouder/verzorger zitting nemen in de AC. Ouders kunnen niet tegelijk van de AC, MR of FC deel uitmaken.