Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast. De wet zal schooljaar 2020-2021 van kracht zijn. Scholen zullen n.a.v. de wetswijziging aansluitend hun visie en uitwerking aanpassen. 
 

Onze school


Actief burgerschap


Democratie gaat niet vanzelf, dat moet je leren. Op de Woert werken we in alle groepen wekelijks met de Klasse!box. Een kistje met daarin ruimte voor opmerkingen, complimenten en vragen. De Klasse!box is een leermiddel en een werkwijze om de democratie te oefenen in de klas. Voor kinderen is het niet alleen een efficiënte en effectieve aanpak om te werken aan burgerschapsvorming, het is ook leuk. Tijdens groepsoverleg (planning, klassenvergadering, werkbesprekingen, presentaties) krijgt de box een centrale plaats in de kring. De Klasse!box brengt Levend Leren in de klas!

De bedoeling van de wetgeving democratisch burgerschap en integratie zit ‘m niet alleen in het aanbieden van bepaalde les/leerstof, maar juist ook heel erg in hoe je omgaat met elkaar in de klas, op het plein, wat de regels en afspraken zijn, hoe leer je samenwerken/discussiëren, hoe ga je om met conflicten, welke waarden en normen hanteert de school, e.d. Hieronder een overzicht van de kennis en vaardigheden die via de methode Alles-Apart aangeboden worden:  

Sociale Veiligheid

 
Sinds het schooljaar 2007-2008 werken alle scholen uit de gemeente Coevorden met het schoolpreventieplan. De samenleving is complex. De jeugd wordt geconfronteerd met of komt in aanraking met zaken in de maatschappij waarover voorlichting gewenst is. Het gaat er met name om dat de jeugd zich bewust is of wordt van de gevolgen van risicogedrag en (nog meer) na denkt over hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid leert dragen voor eigen keuzes. Kennis, houding en gedrag krijgen binnen het schoolpreventieplan een zwaar accent. De bedoeling is praten over en wijzen op. Daarnaast is het belangrijk dat ook ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen betrokken worden, mede gezien hun belangrijke verantwoordelijkheid bij het opvoeden van hun kinderen. Het doel van de voorlichting is aandacht te besteden aan verslaving en overlastpreventie gekoppeld aan de zestien thema’s: roken, alcohol, drugs, gokken, vuurwerk, gedrag, pesten, vandalisme, milieu, geweld, diefstal, verkeersregels, weggebruiker, politie, straffen en Kies Hart voor Sport. Daarnaast is het de bedoeling dat de scholieren meer bekend worden met de taken van de politie. Dit gebeurt door de politieagent (jeugd- of wijkagent) die aanwezig is bij een aantal lessen op school.